Jak przygotować analizę SWOT?


Jak wspominano już wyżej Analiza SWOT odnosi się do czterech obszarów, a mianowicie obejmuje.

napis swotMocne strony – chodzi tutaj głównie o umiejętności, dzięki którym firma ma możliwość utrzymania dobrej pozycji na rynku. Takich umiejętności, które sprawiają że wyróżnia się ona spośród innych tego typu firm. O mocne strony trzeba dbać, a jako przykład można podać: wysokie kwalifikacje pracowników firmy, jak również jej renomę.

Słabe strony – chodzi tutaj o takie czynniki, które sprawiają że firma nie rozwija się tak jak powinna. Słabe strony powodują, że mocne strony ulegają osłabnięciu, jeżeli zostaną zdominowane przez te słabe. Do przykładów należą, na przykład niskie kompetencje pracowników firmy, kiepska reputacja i tym podobne,

Szanse – mówiąc o szansach mamy na myśli określone zjawiska oraz tendencje. Jeżeli dana firma wykorzysta je w prawidłowy sposób, to wtedy będzie miała ona szansę na rozwój, a tym samym zagrożenia zostaną zmniejszone. Przykładami są otwarcie nowego rynku, czy też wzrost popytu.

Zagrożenia – jeżeli chodzi o zagrożenia, to chodzi tutaj o takie zjawiska, które nie mają dobrego wpływu na firmę. Dotyczy to wszelkich utrudnienień, które mają negatywny wpływ na całą organizację, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Jako przykład podać można kryzys, czy też stratę kluczowych klientów.